ក្រុមប្រតិបត្តិការរបស់យើង

លោក សេង ចាន់ធឿន
នាយក ប្រតិបត្តិ

H/P:077 333 629/016 925 259 
Email: tseng@sbiroyal.com.kh

លោក សៀង សុខរិទ្ធ
ប្រធានជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

H/P: 077 333 998/017 224 486
Email: ssieng@sbiroyal.com.kh

អ្នកស្រី ម៉ែន វរលក្ខណ៍
ប្រធាន

H/P: 077 333 986/012 825 281
Email: vmen@sbiroyal.com.kh

លោក លាង តារា
ប្រធានភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ

H/P: 077 333 631/012 884 895
Email:dleang@sbiroyal.com.kh

អ្នកស្រី គូ សុភារី
ប្រធានផ្នែកច្បាប់

H/P: 012 470 622/077 333 895
Email: skou@sbiroyal.com.kh

លោក វុទ្ធី បញ្ញារិទ្ធ
ប្រធាន ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

H/P: 078 777 064/088 9151 985
Email: pvutthy@sbiroyal.com.kh