ក្រុមហ៊ុន GuarantCo ផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុន Royal Railway Cambodia ជាមួយនឹងការធានាលើមូលបត្របំណុលចំនួន 24 លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីវិនិយោគលើប្រព័ន្ធផ្លូវដែកជាតិ

ធ្វើនៅ មករា ១០, ២០២៣ GuarantCo ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯកជន បានផ្តល់ការធានាចំនួន ២៤លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីគាំទ្រការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានខ្ពស់ សម្រាប់អ្នកវិនិយោគ។ អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី ដែលជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានដើរតួជាអ្នកនាំមុខផ្តាច់មុខនៃមូលបត្របំណុល។ Seng Chan Thoeun, CEO of SBI Royal Securities, said: “This transaction witnesses the very important role of the capital market in supporting financing for infrastructures such as railway, affordable house, telecom, renewable energy project, hospital, etc. Being the first floating […]

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022៖ ពានរង្វាន់ Asset Asian Awards

វាគឺជាសេចក្តីរីករាយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SBI Royal Securities Plc ដែលជាអ្នកធានាទិញផ្តាច់ ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអ្នករៀបចំសម្រាប់ Telcotech LTD ដែលត្រូវបានផ្តល់រង្វាន់សម្រាប់ប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកល្អបំផុតដោយ The Asset Triple A Country Awards 2021  

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022៖ ពានរង្វាន់ Asset Asian Awards

វាគឺជាសេចក្តីរីករាយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SBI Royal Securities Plc ដែលជាអ្នកធានាទិញផ្តាច់ ទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអ្នករៀបចំសម្រាប់ DBD Engineering Plc ដែលត្រូវបានផ្តល់រង្វាន់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសមធម៌ល្អបំផុតដោយ The Asset Triple A Country Awards 2021    

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ និស្សិតមកពីសាលា CamEd Business School បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ និស្សិតមកពីសាលា CamEd Business School បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី ដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងជាក់ស្តែងបន្ថែមទៀតអំពីទីផ្សារមូលបត្រនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ការទស្សនកិច្ចនេះក៏បានផ្តល់នូវ ចំណេះដឹងដ៏ល្អដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងនៃវិស័យ មូលបត្រ និង ធនាគារវិនិយោគ ដល់និស្សិតទាំងអស់ ហើយក៏បានអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាប្រឈម និងឱកាសក្នុងវិស័យនេះទៀតផង។ បន្ទាប់ពីការសំណេះសំណាល និងពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កា ក្រុមនិស្សិតរបស់ CamEd Business School បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងយល់ ក៏ដូចជាចង់ក្លាយជាអ្នកជំនាញក្នុងផ្នែកមួយនៃវិស័យដែលកំពុងរីកចម្រើននេះផងដែរ។